Πιστοποιητικά

Τα μαθησιακά αποτελέσματα τόσο στο επίπεδο εκπαιδευτικού προγράμματος, όσο και διδακτικής ενότητας περιλαμβάνουν συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης. Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε διδακτικής ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.

Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ μαζί με το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης οι απόφοιτοι λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Επιπρόσθετα χορηγείται βεβαίωση ημεροχρονολογίας σε όλα τα Μοριοδοτούμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα